تبلیغات
معارف اسلامی - آیا بین جبـر و اختیـارمـرزی وجود دارد ؟