تبلیغات
معارف اسلامی - " روش عكس مستوی – برهان خلف "

معارف اسلامی

ردیف 6 ضرب دوم شكل دوم :   حل از روش عكس مستوی ( كبرا )

 

   بعضی الف ب است0    هیچ ج ب نیست 0 ( قیاس شكل دوم )     بعضی الف ج نیست 0

مرحله اول :  عكس كبرا            هیچ ب  ج نیست 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید               بعضی الف ب است 0      هیچ ب ج نیست0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری             بعضی الف ج نیست 0    اثبات مطلوب       صفحه 1 صفحه 2

 ردیف 7 ضرب سوم شكل دوم :  حل از روش برهان خلف

  هیچ الف ب نیست0      هر ج ب است 0 ( قیاس شكل دوم ) هیچ   الف  ج  نیست 0      ( كاذب )

مرحله اول :  نقیض نتیجه           بعضی الف  ج  است 0    ( صادق )

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید        بعضی الف ج است 0      هر ج  ب است0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری                بعضی الف ب  است 0    اثبات مطلوب

  در این قیاس چون این نتیجه با صغرای اصلی قیاس در تناقض است لذا نقیض نتیجه كاذب و اصل نتیجه صادق است 0

 

  ردیف 8 ضرب چهارم شكل دوم :  حل از روش برهان خلف

 بعضی الف ب نیست0   هر ج ب است 0 ( قیاس شكل دوم ) بعضی  الف ج نیست 0      ( كاذب )

مرحله اول :  نقیض نتیجه           هر الف  ج  است0        ( صادق )

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید             هر الف ج است 0      هر ج  ب است0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری               هر  الف  ب   است 0    اثبات مطلوب

      در این قیاس چون این نتیجه با صغرای اصلی قیاس در تناقض است لذا نقیض نتیجه كاذب و اصل نتیجه صادق است 0

 

 ردیف 9  ضرب اول شكل سوم :  حل از روش عكس مستوی ( صغرا )

 هر ب الف  است 0     هر ب ج  است 0  ( قیاس شكل سوم)      بعضی الف ج است 0

مرحله اول :  عكس صغرا            بعضی الف ب  است 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید             بعضی الف ب است 0      هر ب ج است0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری               بعضی الف ج است 0    اثبات مطلوب  صفحه 2    صفحه 3

   ردیف 10  ضرب دوم شكل سوم :  حل از روش عكس مستوی ( صغرا )

 هر ب الف  است 0        هیچ ب ج  نیست 0  ( قیاس شكل سوم)     بعضی الف ج  نیست 0

مرحله اول :  عكس صغرا             بعضی الف ب  است 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید               بعضی الف ب است 0     هیچ ب ج  نیست0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری               بعضی الف ج  نیست 0    اثبات مطلوب

 

 

  ردیف 11 ضرب سوم شكل سوم :  حل از روش عكس مستوی ( كبرا )

  هر ب الف  است 0      بعضی ب ج  است 0  ( قیاس شكل سوم)     بعضی  الف  ج   است 0

مرحله اول :  عكس كبرا            بعضی ج ب  است 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید              هر ب  الف  است 0      بعضی ج ب  است 0    (شكل چهارم)

مرحله سوم : تشكیل قیاس جدید             بعضی ج ب  است0      هر ب  الف  است0       (شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله چهارم : نتیجه گیری               بعضی ج  الف  است 0   

مرحله پنجم : عكس نتیجه                بعضی  الف  ج  است 0    اثبات مطلوب

                                                                                                                             

   ردیف ۱۲ شكل سوم :  حل از روش برهان خلف         صفحه 4

هر ب  الف  است0   بعضی ب  ج  نیست 0   ( قیاس شكل سوم )بعضی   الف  ج   نیست 0     ( كاذب )

مرحله اول :  نقیض نتیجه           هر  الف  ج  است0            ( صادق )

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید             هر ب  الف  است 0      هر الف  ج   است0   (شكل اول )

مرحله سوم : نتیجه گیری                     هر   ب   ج    است 0    اثبات مطلوب

      در این قیاس چون این نتیجه با كبرای اصلی قیاس در تناقض است لذا نقیض نتیجه كاذب و اصل نتیجه صادق است 0

   ردیف 13  ضرب پنجم شكل سوم :  حل از روش عكس مستوی ( صغرا )

 

 بعضی ب الف  است 0      هر ب ج  است 0     ( قیاس شكل سوم)بعضی   الف  ج   است 0

مرحله اول :  عكس صغرا            بعضی الف ب  است 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید             بعضی الف ب است 0      هر ب ج است0(شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری               بعضی  الف  ج   است 0    اثبات مطلوب

ردیف 14  ضرب ششم شكل سوم :  حل از روش عكس مستوی ( صغرا )

  بعضی ب الف  است 0      هیچ ب ج  نیست 0    ( قیاس شكل سوم)    بعضی الف ج  نیست 0

مرحله اول :  عكس صغرا            بعضی الف ب  است 0

مرحله دوم : تشكیل قیاس جدید             بعضی الف ب است 0      هیچ ب ج  نیست0   (شكل اول)

شرایط انتاج شكل اول را دارد بنابراین :

مرحله سوم : نتیجه گیری               بعضی الف ج  نیست 0    اثبات مطلوب

تهیه و تنظیم :سلیمان دردی پور

دبیر فلسفه و منطق دبیرستانهای شهرستان خاش      فروردین  1389                                               


نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389ساعت 12:43 ب.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()
طبقه بندی: درسی 

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin