تبلیغات
معارف اسلامی - هدف های آموزشی كتاب جدیدالتألیف منطق

معارف اسلامی

هدف های آموزشی كتاب جدیدالتألیف منطق سال سوم انسانی

سال تحصیلی  89 - 1388

درس

عنوان درس

هدف های آموزشی

 

اول

انسان و تفكّر

1- آشنایی با معیار برتری انسان از سایر حیوانات

2- آگاهی نسبت ذات و ماهیت انسان وجایگاه اندیشه و تفكر در ساختار وجودی انسان

3- آشنایی با تعریف علم منطق و نقش آن در كاركرد ذهن انسان

4- آشنایی با چگونگی كشف منطق و مدوِّن آن

دوم

چگونه تعریف كنیم؟

 

1- آشنایی با انواع علم و ادراك انسان ( تصور و تصدیق) و توانایی تشخیص آن ها

2- آشنایی باچیستی فكر و اقسام آن ( تعریف و استدلال )

3-  آگاهی نسبت به خطاپذیری فكر و هدف منطق

4-  آشنایی با تعریف و قواعد و شرایط تعریف درست

5- توانایی نقد تعاریف مختلف

سوم

تعریف و دنیای مفاهیم

1- آشنایی با مفاهیم كلی و جزئی وتوانایی تمایز كلی از جزئی

2- آگاهی از اهمیت و كاربرد مفاهیم كلی در تعریف

3- آشنایی با نسبت های چهارگانه(نِسَب اربع ) میان دو مفهوم كلی

4- آشنایی با ذاتی و عَرَضی و ارتباط آن با ذات و ماهیت

5- آشنایی با رابطه ی تعریف با ذاتی و عَرَضی

چهارم

اقسام ذاتی و عَرَضی

( كلیات خمس )

1- آگاهی از مفهوم ذاتی و عرضی ودرك تفاوت آن ها با یكدیگر

2- شناخت اقسام ذاتی و عرضی وكلیات خَمس (جنس، فصل، نوع، عرضی خاص، عرضی عام)

3- كسب توانایی در تشخیص كلیات خَمس

4- آشنایی با مراتب انواع و اجناس وكاربرد آن در انواع تعریف

 

پنجم

اقسام تعریف

1- آشنایی با اقسام تعریف (حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص )

2- آگاهی از اهمیت تعریف به حد تام

3- توانایی  تمایز انواع تعریف از همدیگر

4- كسب توانایی در تعریف ماهیات مختلف به انواع تعریف در حد توان

ششم

جایگاه قضیه در استدلال

1- آشنایی با تعریف قضیه و جایگاه آن در استدلال

2- آشنایی باماده وصورت استدلال

3- آشنایی با اقسام قضیه ( حملی و شرطی) و توانایی تمایز آن دو

4- آشنایی با ساختار قضایای حملی و شرطی و اجزای تشكیل دهنده آن ها

 

هفتم

اقسام قضایای شرطی و حملی

1- توانایی تحلیل قضیه حملی و تشخیص اقسام آن ( شخصیه و محصوره )

2- شناخت اقسام قضیه ی محصوره ( موجبه كلی، سالبه كلی، موجبه جزئی، سالبه جزئی )

3- توانایی تحلیل قضیه شرطی و تشخیص اقسام آن ( متصل ، منفصل )

4- كسب توانایی در تشخیص اقسام قضیه ی شرطی منفصل [حقیقی ، مانعه الجمع ، مانعه الرفع ( مانعه الخلو )[

هشتم

احكام قضایای حملی

1- آشنایی با انواع رابطه میان دوقضیه حملی ازنظر موضوع، محمول ونسبت( تباین، تماثل،تشابه، تقابل )

2- توانایی تمایز وتشخیص انواع  قضایای متقابل ( تضاد، تناقض، تداخل، تداخل تحت تضاد )

3- آشنایی با احكام انواع مختلف قضایای حملی

4- آشنایی با مفهوم عكس و انواع رابطه عكس میان دو قضیه ( عكس مستوی و عكس نقیض )

5- كسب  توانایی در بدست آوردن عكس مستوی و عكس نقیض قضایا

نهم

استدلال

( تركیب قانونمند قضایا )

1- آشنایی باتعریف استدلال و اقسام آن ( استقرا، تمثیل، قیاس )

2- آشنایی با تعریف تمثیل و توانایی تمایز و تشخیص آن

3- آشنایی با تعریف استقرا و اقسام آن (استقرای تام، استقرای ناقص )

4- توانایی تشخیص انواع استقرا

5- آشنایی با تعریف قیاس و توانایی تشخیص قیاس

دهم

اقسام قیاس

1- آشنایی بامفهوم قیاس اقترانی وانواع آن (حملی و شرطی )

2- شناخت اجزای قیاس

3- شناخت اشكال چهارگانه قیاس اقترانی حملی

4- كسب مهارت در بیان مثال هایی از اشكال چهارگانه قیاس اقترانی  و ضروب مختلف آن ها

5- شناخت و درك قانون استنتاج و شرایط انتاج سه شكل قیاس اقترانی

6- آشنایی با چگونگی و نحوه ی اثبات منتِج بودن برخی از ضروب منتِج  از راه عكس مستوی و      برهان خُلف

یازدهم

ارزش قیاس

1- آشنایی با ارزش قیاس و آگاهی از برتری آن نسبت به اقسام دیگر استدلال

2- آشنایی با چند مورد از ایرادات وارد شده بر منطق

3- كسب توانایی در پاسخ به ایرادات  وارده بر منطق

 

دوازدهم

محتوای استدلال

( ماده )

1- آشنایی با محتوا و ماده استدلال

2- آگاهی از اقسام استدلال باتوجه به ماده ( و هدف) قیاس(برهان، جدل، خطابه، شعر، مغالطه )

3- شناخت صنعت های پنجگانه منطقی ( صناعات خَمس ) و توانایی تشخیص آن ها

4- آشنایی با برهان به عنوان كامل ترین نوع استدلال وشناخت انواع آن( برهان لِمّی، برهان انّی )

سیزدهم

مغالطه

1- آشنایی با مفهوم مغالطه و شناخت آن به عنوان استدلال نادرست

2- آشنایی با نمونه هایی از مغالطه و روش تشخیص آن

              

 

                                                                                        دبیر خانه کشوری  فلسفه و منطق

                                                                                            سال تحصیلی 89 – 1388


نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389ساعت 11:34 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin