تبلیغات
معارف اسلامی - جدول احکام قضایا ی حملی

معارف اسلامی

جدول احکام قضایا ی حملی                  منطق جدیدالتالیف سوم انسانی          


اصل قضیه

                        تقابل تضاد

                         تقابل تناقض
موجبه کلی

سالبه کلی

هرالف ب است0هیچ الف ب نیست

سالبه جزئی

هر الف ب است0  بعضی الف ب نیست 0
موجبه  جزئی

تضاد ندارد

بعضی الف ب است0     ..........0

سالبه کلی

بعضی الف ب است0  هیچ  الف ب نیست
سالبه کلی

موجبه کلی

هیچ الف ب نیست هرالف ب است

موجبه  جزئی

هیچ الف ب نیست0 بعضی  الف ب است
سالبه جزئی

تضاد ندارد

بعضی الف ب نیست0  ..............0

موجبه کلی

بعضی الف ب نیست0  هر الف ب است 0
 اصل قضیه

                    تقابل تداخل

              تقابل تداخل تحت تضاد
موجبه کلی

 

موجبه  جزئی

هرالف ب است بعضی الف ب است

تداخل تحت تضاد ندارد

هر الف ب است0          ................ 0
موجبه  جزئی 

موجبه کلی

بعضی الف ب است0    هر  الف ب است 0

سالبه جزئی

بعضی الف ب است0 بعضی الف ب نیست
سالبه کلی

 

سالبه جزئی

هیچ الف ب  نیست       بعضی  الف ب نیست 0

تداخل تحت تضاد ندارد

 هیچ  الف ب نیست 0      ............. 0
سالبه جزئی 

سالبه کلی

بعضی الف ب نیست0 هیچ الف ب نیست 0

موجبه  جزئی

بعضی الف ب نیست0 بعضی  الف ب است 0
 اصل قضیه

        عکس  مستوی

                   عکس نقیض
موجبه کلی

 

موجبه  جزئی

هرالف ب است0بعضی ب الف است

سالبه کلی

هر الف ب است0 هیچ غیرب الف نیست 0
موجبه  جزئی

 

موجبه  جزئی

بعضی الف ب است0بعضی ب الف است 0

عکس نقیض لازم الصدق ندارد

بعضی الف ب است0       .............. 0
سالبه کلی

 

سالبه کلی

 هیچ الف ب نیست هیچ ب الف نیست

موجبه  جزئی

 هیچ الف ب نیست 0بعضی غیرب الف است0
سالبه جزئی

 

عکس مستوی لازم الصدق ندارد

بعضی الف ب نیست 0  ..........  0

موجبه  جزئی

بعضی الف ب نیست بعضی غیرب الف است 0
   سلیمان دردی پور دبیر فلسفه و منطق       دبیرستان امام خمینی (ره) شهرستان خاش

    آدرس وبلاگ اینترنتی :    www.soleyphilo.blogfa.com نوشته شده در چهارشنبه 5 آبان 1389ساعت 11:17 ق.ظ توسط علی بخشی| نظرات ()

مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin